سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دریا اگر باشد دلت .......

صفحه خانگی پارسی یار درباره

بس است ….. دیگربس است …

عظم الله اجورنا و اجورکم
خداااااا!
بس است ….. دیگربس است …
چه قدر غربت ؟… چه قدرظلم ؟… چه قدر تحقیر ؟… چه قدر سکوت کنیم و دم نزنیم و به آهی آتشین و ناله ای غریبانه اکتفا کنیم ؟… چه قدر بسوزیم و بسازیم با این غم غربت ؟…
یا رب الحسین!
این شمریان ویزیدیان مگرنمی دانند ما امامی داریم که از مادر وپدرمهربان ترو دلسوزتراست.
یا ابا صالح!
مگرامام رضای خوبمان نفرموده اند که امام همچون مادری مهربان و پدری دلسوز است .
پس چرا مرهمی برزخم فرزندانتان نمی نهید؟
ببخشیدم پدر!
می دانم که همچون پدربزرگوارتان لاجرم شراب تلخ صبررا جرعه جرعه می نوشید واستخوان در گلو زمین وزمان را به آرامش فرا می خوانید که اگر نبودید شما زمین اهلش را می بلعید.
تاریخ دوباره تکرار شده است وشیعه هرگزفراموش نمی کند سوزاندن در بهترین خانه خلقت را .
یا رب المهدی ! یا رب الحسن العسکری! یا رب الهادی!
بس است دیگر….
پدرم شما معصومید شما صبورید شما رحیمید شما کریمید….
ولی ما چه کنیم؟
ماکه ضعیفیم ماکه ناقصیم
ما را رمقی نمانده ماراجان به لب رسیده ما کمرشکسته ایم
وفقط اکسیرانتظارتوست که نهال وجودمان را پا برجا نگه داشته و ما زنده ایم به امید آمدنت………..
 التماس دعا